اطلاعات برای مهاجرین

تو میخواهی در آلمان تحصیل نماهی؟ ما از این کار خوش میشویم. تحت آردس ذیل تو معلومات مهم در باره زندګی کردن و تحصیل کردن در آلمان به دست آورده میتوانی! www.study-in-germany.de

 • | © Jordan/DAAD

  آمادګی برای تحصیل

  مکاتب عالی برای تو امکانات مختلف را فراهم میسازند که تورا آماده به تحصیل بسازند. اګر تصدیق فراغت مدرسه تو برای تحصیل کفایت نکند، باید یک امتحان بدهی. و این آمادګی را برای تحصیل در آلمان در شتوینکولګ کرده میتوانی.

  معلومات بیشتر

 • | © Lichtenscheid/DAAD

  آلمانی باد ګرفتن

  وقتیکه آلمانی باد بګرید، از زندګی کردن در آلمان لزت برده میتوانی. زبان آلمانی تو باید آنقدر خوب باشد که تو در فاکولته سیمینار ها و مصاحبه ها را خوب بفهمی.

  معلومات بیشتر

 • اطلاعات برای مهاجرین

  تو به حیث مهاجر در آلمان تحصیل کرده میتوانی. بهتر است که اول اجازه اقامت را بدست آری. مکاتب عالی یا پوهنتون های آلمان امکانات زیاد برای مهاجرین فراهم ساخته اند، مثل کورس ها در روز های رخصتی. معلومات اضافی از اداره بین المللی پوهنتون ها به دست آورده میتوانی.

  معلومات بیشتر

راه تحصیل تو در آلمان