اطلاعات برای مهاجرین

تو میخواهی در آلمان تحصیل نماهی؟ ما از این کار خوش میشویم. تحت آردس ذیل تو معلومات مهم در باره زندګی کردن و تحصیل کردن در آلمان به دست آورده میتوانی! www.study-in-germany.de

 • Two international students are sitting in a lecture hall attending a lecture. | © Jordan/DAAD

  آمادګی برای تحصیل

  مکاتب عالی برای تو امکانات مختلف را فراهم میسازند که تورا آماده به تحصیل بسازند. اګر تصدیق فراغت مدرسه تو برای تحصیل کفایت نکند، باید یک امتحان بدهی. و این آمادګی را برای تحصیل در آلمان در شتوینکولګ کرده میتوانی.

  معلومات بیشتر

 • Two international students are sitting on a table and learning German. | © DAAD/Jan Zappner

  آلمانی باد ګرفتن

  وقتیکه آلمانی باد بګرید، از زندګی کردن در آلمان لزت برده میتوانی. زبان آلمانی تو باید آنقدر خوب باشد که تو در فاکولته سیمینار ها و مصاحبه ها را خوب بفهمی.

  معلومات بیشتر

 • Three international students are sitting in the university, one of them is smiling. | © DAAD

  اطلاعات برای مهاجرین

  تو به حیث مهاجر در آلمان تحصیل کرده میتوانی. بهتر است که اول اجازه اقامت را بدست آری. مکاتب عالی یا پوهنتون های آلمان امکانات زیاد برای مهاجرین فراهم ساخته اند، مثل کورس ها در روز های رخصتی. معلومات اضافی از اداره بین المللی پوهنتون ها به دست آورده میتوانی.

  معلومات بیشتر

راه تحصیل تو در آلمان