دمهاجرین دپاره معلومات

تا په آلمان باندی تحصیل کول غواړی؟ له دغه کار ما خوش شو! په دغه آدرش چه په ذیل باندی درج دی، تا تول معلومات اخیستل کولایشی www.study-in-germany.de

 • | © Jordan/DAAD

  د تحصیل دپاره آمادګی

  تول فاکولتی په آلمان باندی تا ته دیری امکانات په اختیار کی ایښودل چه تا دخپل تحصیل دپاره آماده شی. کله چه د ستاسی مدرسه فراغت د تحصیل د پاره کافی نه وه، تاته باید یوه امتحان اخیستل شی. د امتحان دپاره دغه آمادګی وخت شتودنکولګ نام لری.

  نوری معلومات

 • | © Lichtenscheid/DAAD

  آلمانی زده کول

  کله چه تا آلمانی وپوهیژی، تا خپل ځان په آلمان شه حس کولایشی. ستاسی آلمانی باید کافی وه چه په پوهنتون باندی تول سیمینارونه او مباحصو ته وپوهیژی.

  نوری معلومات

 • دمهاجرین دپاره معلومات

  تا حق لری چه په یو عالی پوهنتون په آلمان باندی تحصیل کوی. ددغه دپاره بهتره دی چه په مخ کشی ستا اقامت په آلمان قبول شوی وی. تول پوهنتون ها په آلمان باندی د مهاجرین دپاره مختلفو امکانات میسر وکوی، لکه دلسان کورسونه په رخصتی وخت.

  نوری معلومات

په آلمان باندی ستاسی د تحصیل لاره