دمهاجرین دپاره معلومات

تا په آلمان باندی تحصیل کول غواړی؟ له دغه کار ما خوش شو! په دغه آدرش چه په ذیل باندی درج دی، تا تول معلومات اخیستل کولایشی www.study-in-germany.de

 • Two international students are sitting in a lecture hall attending a lecture. | © Jordan/DAAD

  د تحصیل دپاره آمادګی

  تول فاکولتی په آلمان باندی تا ته دیری امکانات په اختیار کی ایښودل چه تا دخپل تحصیل دپاره آماده شی. کله چه د ستاسی مدرسه فراغت د تحصیل د پاره کافی نه وه، تاته باید یوه امتحان اخیستل شی. د امتحان دپاره دغه آمادګی وخت شتودنکولګ نام لری.

  نوری معلومات

 • Two international students are sitting on a table and learning German. | © DAAD/Jan Zappner

  آلمانی زده کول

  کله چه تا آلمانی وپوهیژی، تا خپل ځان په آلمان شه حس کولایشی. ستاسی آلمانی باید کافی وه چه په پوهنتون باندی تول سیمینارونه او مباحصو ته وپوهیژی.

  نوری معلومات

 • Three international students are sitting in the university, one of them is smiling. | © DAAD

  دمهاجرین دپاره معلومات

  تا حق لری چه په یو عالی پوهنتون په آلمان باندی تحصیل کوی. ددغه دپاره بهتره دی چه په مخ کشی ستا اقامت په آلمان قبول شوی وی. تول پوهنتون ها په آلمان باندی د مهاجرین دپاره مختلفو امکانات میسر وکوی، لکه دلسان کورسونه په رخصتی وخت.

  نوری معلومات

په آلمان باندی ستاسی د تحصیل لاره